Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών

Το Σεμινάριο Προγραμματισμού CNC Εργαλειομηχανών διοργανώνεται σε τακτική βάση από το 2013. Η διαρκής ζήτηση για τη διοργάνωσή του είναι αποτέλεσμα της αποτελεσματικής δομής του. Το σεμινάριο έχει βοηθήσει πολλούς επαγγελματίες του χώρου να εμβαθύνουν πλήρως στις λεπτομέρειες του προγραμματισμού CNC εργαλειομηχανών και να εκμεταλλευθούν πλήρως τις δυνατότητες των εργαλειομηχανών τους.

cnc_Gcode
“από το σχέδιο στον πιο αποδοτικό G-Code”

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου που στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν προγραμματιστικές δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες σε κάθε CNC εργαλειομηχανή. Η ύλη του σεμιναρίου στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευέλικτης αντίληψης στην αντιμετώπιση προγραμματιστικών προβλημάτων και είναι δομημένη έτσι ώστε είναι ανεξάρτητη από τον τύπο ή την κατασκευάστρια εταιρεία της εκάστοτε CNC εργαλειομηχανής.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο επίπεδα όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω και αναλύονται στον οδηγό του σεμιναρίου:

α’. Βασικός Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών
(Διάρκεια: 40ώρες)
Στόχος του επιπέδου α’ είναι η βασική κατάρτιση στον προγραμματισμό CNC εργαλειομηχανών. Το επίπεδο περιλαμβάνει τους βασικούς προβληματισμούς στον προγραμματισμό και τη χρήση CNC εργαλειομηχανών, και αποτελεί τη βάση για όλα τα επόμενα επίπεδα. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του επιπέδου ο καταρτιζόμενος μπορεί να συντάξει πλήρως λειτουργικά προγράμματα κοπής σε G-Code καθώς και να τροποποιήσει ήδη υπάρχοντα προγράμματα.
β’. Προχωρημένος και Παραμετρικός Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών
(Διάρκεια: 20ώρες)
Στόχος του επιπέδου β’ είναι η εμβάθυνση σε πιο προχωρημένα προβλήματα προγραμματισμού και η ανάπτυξη της αντίληψης για την επίτευξη ακρίβειας στις κατεργασίες με CNC εργαλειομηχανές. Επιπλέον, έμφαση δίνεται στη δημιουργία παραμετρικών προγραμμάτων και υπορουτινών (Macros). Ο παραμετρικός προγραμματισμός επιτρέπει τη δημιουργία ευέλικτων προγραμμάτων και προγραμμάτων οικογενειών τεμαχίων καθώς και την πλήρη αξιοποίηση μετρητικών διατάξεων probing. Με την επιτυχή παρακολούθηση του επιπέδου, ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί περίπλοκα ή και παραμετρικά προγράμματα καθώς και να οργανώσει βιβλιοθήκες υπορουτινών.

Αναλυτική Ύλη Επιπέδου α’

Ενότητα Περιγραφή Αντικειμένου
1η Μηχανουργικές έννοιες:

• Εργαλειομηχανές: είδη, παραλλαγές, δομή, συστήματα συντεταγμένων
• Στοιχεία κατεργασιών: βασική θεωρία κοπής, κατεργασίες αφαίρεσης υλικού
• Κατεργασιμότητα υλικών
• Επιλογή κοπτικών εργαλείων
• Υπολογισμός συνθηκών κατεργασίας, φθορά κοπτικού εργαλείου
• Βασικές έννοιες μηχανολογικού σχεδίου (όψεις, διαστασιολόγηση, ανοχές, ποιότητα επιφάνειας)
• Προβληματισμοί κατασκευασιμότητας, επίτευξη ανοχών και ποιότητας επιφάνειας
• Σύνδεση κατασκευαστικού σχεδίου και επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής κοπήςΜέθοδοι και σύγχρονα συστήματα συγκράτησης και ιδιοσυσκευές συγκράτησης
• Συστήματα μηδενισμού τεμαχίων και κοπτικών εργαλείων

2η Ελεγτές CNC εργαλειομηχανών (CNC controllers):

• Είδη ελεγκτών
• Δομή και βασικές λειτουργίες ελεγκτών
• Διαφορές μεταξύ των ελεγκτών κέντρων κατεργασιών και κέντρων τόρνευσης
• Παράμετροι ελεγκτών
• Διαλογικός προγραμματισμός
• Προσομοίωση προγράμματος
• Διαχείριση συστημάτων συντεταγμένων (work offsets)
• Διαχείριση κοπτικών εργαλείων (tool offsets)
• Παραλλαγές σύνδεσης ελεγκτή – ηλεκτρονικού υπολογιστή (DNC)

3η Γενικές έννοιες προγραμματισμού CNC εργαλειομηχανών:

• Διαδικασίες προγραμματισμού
• Σύγχρονα λογισμικά CAM – δομή, δυνατότητες, στρατηγικές
• Επισκόπηση σύνδεσης λογισμικών CAD-CAM
• Από το CAM στον σωστό G-Code για την εκάστοτε εργαλειομηχανή
• Λογισμικά προσομοίωσης
• Σύνταξη φασεολογίων για κατεργασία σε CNC εργαλειομηχανές (setup sheets)

4η Προγραμματισμός με χρήση G-Code:

• Δομή προγράμματος
• Εντολές G (preparatory commands)
• Διαχωρισμός modal και non-modal εντολών
• Εντολές Μ (miscellaneous functions)
• Σύνταξη προγράμματος κατεργασίας
• Εντολές προετοιμασίας της μηχανής
• Προγραμματισμός διαστάσεων (σύστημα μονάδων, απόλυτες – βηματικές συντεταγμένες)
• Έλεγχος της ατράκτου
• Έλεγχος της πρόωσης
• Διαχείριση εργαλείων
• Σημεία αναφοράς
• Συστήματα συντεταγμένων
• Αντισταθμίσεις κοπτικών εργαλείων
• Εντολές κίνησης – γρήγορη κίνηση, κίνηση κοπής (γραμμική παρεμβολή, κυκλική παρεμβολή)
• Επιλογή επιπέδου κατεργασίας
• Τυποποιημένοι κύκλοι κατεργασιών
• Τυποποιημένοι κύκλοι τόρνευσης
• Ελικοειδής κοπή
• Κοπή καθρεπτισμένου κώδικα (mirror)
• Κοπή υπό κλίμακα

Αναλυτική Ύλη Επιπέδου β’

Ενότητα Περιγραφή Αντικειμένου
1η Προχωρημένα θέματα προγραμματισμού CNC εργαλειομηχανών:

• Προχωρημένοι προβληματισμοί στον προγραμματισμό της αντιστάθμισης κοπτικών εργαλείων
• Προχωρημένα ζητήματα στην διαχείριση τυποποιημένων κύκλων κατεργασιών
• Προβληματισμοί για διενέργεια κατεργασιών ακριβείας
• Τροποποίηση προγράμματος G-Code

2η Πρακτικές εφαρμογές – Βέλτιστες στρατηγικές κοπής, προβληματισμοί:

• Φρεζάρισμα (Μετωπικό – Περιφερειακό)
• Ποκέτες, Slots
• Κοπή εγκοπών (grooves) σε τόρνο
• Κοπή σπειρωμάτων σε τόρνο
• Κοπή σπειρωμάτων με thread milling
• Προγραμματισμός με χρήση γωνιακών κεφαλών σε κέντρο κατεργασιών

3η Στοιχεία Πολυαξονικού Προγραμματισμού:

• Στρατηγικές κοπής πολυαξονικών προγραμμάτων
• Indexing – Πολυαξονικός προγραμματισμός θέσης
• Simultaneous – Πολυαξονικός προγραμματισμός συνεχούς κίνησης
• Προβληματισμοί στον προγραμματισμό πολυαξονικών εργαλειομηχανών
• Προγραμματισμός με χρήση διαιρέτη σε κέντρο κατεργασιών (indexed 4th axis)
• Προγραμματισμός 3-αξονικού κέντρου τόρνευσης

4η Υπορουτίνες:

• Σύνταξη υπορουτινών
• Μέθοδοι κλήσης υπορουτινών
• Επαναληπτική κλήση υπορουτινών

5η Διαχείριση υπορουτινών στον ελεγκτή:

• Αποθήκευση και ανάκληση υπορουτινών
• Περιορισμοί των ελεγκτών στη σύνταξη υπορουτινών

6η Πρακτικές προεκτάσεις:

• Δημιουργία υπορουτινών για επαναλαμβανόμενες/κοινές γεωμετρίες
• Δημιουργία απλών εξατομικευμένων κύκλων κατεργασιών/τόρνευσης

7η Παραμετρικός προγραμματισμός:

• Προγραμματίσιμες παράμετροι
• Πράξεις μεταξύ παραμέτρων
• Ανακατεύθυση ροής προγράμματος
• Λήψη αποφάσεων
• Προγραμματισμός επαναληπτικών διαδικασιών

8η Δημιουργία και κλήση μακροεντολών:

• Αποθήκευση και ανάκληση μακροεντολών
• Διαχείριση παραμέτρων στην κλήση μακροεντολών
• Δημιουργία σύνθετων εξατομικευμένων κύκλων κατεργασιών/τόρνευσης
• Δημιουργία και κλήση εξατομικευμένων εντολών G και Μ
• Περιορισμοί των ελεγκτών στη σύνταξη μακροεντολών

9η Δυναμική διαχείριση παραμέτρων:

• Διαχείριση των τιμών των συστημάτων συντεταγμένων του τεμαχίου
• Διαχείριση των τιμών των αντισταθμίσεων των κοπτικών εργαλείων
• Διαχείριση μηνυμάτων και σφαλμάτων στον ελεγκτή

10η Probing:

• Προγραμματισμός probing
• Δημιουργία εξατομικευμένων κύκλων probing
• Βελτιστοποίηση ακρίβειας της κοπής με χρήση διαδικασιών on-line probing

Κατεβάστε εδώ τον οδηγό με την αναλυτική ύλη και το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Γενικές Πληροφορίες Σεμιναρίων

  • Για περισσότερες πληροφορίες ή για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail
  • Με την παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου παρέχεται έντυπο συνοδευτικό υλικό που αφορά τη διδακτέα ύλη
  • Μετά το πέρας των διαλέξεων δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης του εκάστοτε σεμιναρίου
  • Προσφέρονται ειδικές τιμές (-10% στο επίπεδο α’) για ομαδικές δηλώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια
  • Η πληρωμή των συμμετοχών μπορεί να γίνει και μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.
    Δεχόμαστε